Pokyny pro autory

Texty v Malovaném kraji jsou publikovány v českém, popř. slovenském jazyce.

Redakcí jsou akceptovány pouze příspěvky, které dosud nebyly v tištěné či elektronické formě nikde jinde uveřejněny ani nejsou ke zveřejnění nabídnuty.

Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě (e-mail, příloha e-mailu, CD apod.) ve standardních formátech doc či docx, příp. ve formě strojopisu nebo rukopisu.

Termín dodání: Články, fotografie či jiné obrazové přílohy lze nabídnout redakci kdykoliv, jejich zařazení, stejně jako výběr se uskuteční po kladném rozhodnutí redakce s ohledem na naplněnost jednotlivých čísel a tematické zaměření zaslaných materiálů. Preferujeme ovšem předběžné (ústní, telefonické nebo elektronické) dohody s autory o tematickém zaměření jejich článků, fotografií či obrazových příloh i o termínu dodání.

Rozsah příspěvků: Stanoven výhradně po dohodě s redakcí, nejvýše ovšem 7 normostran, tj. 12 600 znaků včetně mezer. Rozsah článků, jež budou zaslány bez dohody s redakcí, může redakce redukovat.

Redakce provádí jazykovou, příp. i stylistickou úpravu textů podle standardů Malovaného kraje. Upravený text je před uveřejněním zaslán k autorizaci

Poznámkový aparát není akceptován. Výběrová citace pramenů a literatury (nejvýše 5 citací) je možná, nikoli vyžadovaná.

Citační norma:
Monografie jednoho autora: Ludvíková, Miroslava: Lidová výšivka na Podluží. Uherské Hradiště 1982.
Monografie více autorů: Hubáček, Josef – Drábek, Vladimír: 600 let historie obce Kudlovice. Kudlovice 1973.
Kapitola v knize více autorů (kolektivní monografie) a ve sbornících: Měřínský, Zdeněk – Plaček, Miroslav: Vývoj hradu, města a jeho opevnění do poloviny 17. století. In: Kordiovský, Emil: Město Valtice. Břeclav 2001, s. 133–154.
Článek v odborném časopise: Ludvíková, Miroslava.: Vranovské poutě z národopisného hlediska. Vlastivědný věstník moravský 24, 1972, č. 1, s. 67–77.
Archivní prameny: Moravský zemský archiv v Brně, fond F 115 Lichtenštejnský stavební úřad Lednice, kart. 119.
Respondenti (informátoři): Růžena Kůrečková, Břeclav – Stará Břeclav, roč. 1930.
Webové stránky: http://gistralik.muni.cz.

Příspěvky otištěné v Malovaném kraji jsou honorovány podle interního sazebníku odměn, proto musí být k rukopisu přiložena také adresa trvalého bydliště autora, rodné číslo a číslo účtu, kam má být honorář a rovněž autorský výtisk zaslán.

Fotografie či jiné obrazové přílohy jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu jpg nebo tif, (minimální rozlišení 300 dpi), nezbytností jsou krátké popisy fotografií či obrazových příloh včetně jejich zdroje (autor fotografie či obrazové přílohy, nebo místo její archivace, či její vlastník).

Také fotografie a obrazové přílohy jsou honorovány dle interního sazebníku odměn, proto je nutno dodat redakci také osobní údaje (viz výše) jejich autorů či vlastníků, nebo alespoň kontakt (telefon, e-mail) na tyto osoby.

Pokud je dodavatel příspěvku osobou odlišnou od autora nebo vlastníka fotografie je povinen spolu s příspěvkem dodat i souhlas autora nebo vlastníka fotografie s užitím příspěvku nebo fotografie v souladu s podmínkami uvedenými v těchto pokynech.

Autor dodáním příspěvku souhlasí s tím že, text jeho článku či obrazové přílohy (zejména ty, jež se nevejdou do tištěného vydání Malovaného kraje) mohou být případně uveřejněny rovněž na webových stránkách www.malovanykraj.cz. Za toto uveřejnění mu již nenáleží další honorář.