Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je Malovaný kraj, občanské sdružení, se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která zašle fotografie v daném termínu na dané téma pořadateli soutěže.
 2. Územně Slovácko přibližně tvoří okresy Hodonín, Uherské Hradiště, Břeclav a na Zlínsku region Luhačovické Zálesí.
 3. Soutěžní kategorie:
  1. Krajina a příroda
  2. Folklorní akce – festivaly, hody, vinobraní aj.
  3. Ostatní kulturní akce – košty, dýňobraní, živý betlém apod.
  4. Všední život a práce na venkově
  5. Architektura – zejména lidová a historická, ale i moderní
  6. Turistické zajímavosti – tipy na výlety, rozhledny, muzea, památníky...
  7. Kreativita – snímky převážně výtvarného pojetí, osobité uchopení jakéhokoliv tématu vztahujícího se ke Slovácku
 4. Soutěž trvá od 20. 5. do 31.10.2014
 5. V každé vyhlášené kategorii bude odbornou porotou vybrána jedna nejlépe hodnocená soutěžní fotografie. Vítěz každé kategorie obdrží 2 lahve vína z Vinařství Baloun. Vítězné snímky a další vybrané fotografie z jednotlivých kategorií pak budou i se jmény jejich autorů zveřejněny na první a druhé straně obálky jednotlivých vydání časopisu Malovaný kraj v roce 2015.
  Dále budou porotou vybráni tři soutěžící, kteří obdrží voucher v hodnotě 1000 Kč na služby Wine Wellnes Hustopeče a varnou konvici.
  Všechny soutěžní fotografie budou spolu se jmény jejich autorů umístěny na www.malovanykraj.cz.
 6. Fotografie bude do 30 dnů od ukončení soutěže hodnotit nezávislá porota složená z fundovaných odborníků ze Slovácka. Hodnoticími kritérii budou výtvarná, myšlenková a technická úroveň snímků. Porota bude vybrána šéfredaktorkou časopisu Malovaný kraj. Členem poroty nesmí být autor, který obeslal tuto soutěž. Fotografie na obálky Malovaného kraje pro rok 2015 si vybere sama redakce.
 7. Cílem soutěže je vybrat nejzdařilejší fotografie na uvedené téma. Jeden soutěžící může do dané kategorie zaslat maximálně 5 fotografií, nemusí obesílat všechny kategorie. Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a musí být autorským dílem soutěžícího.
 8. Soutěže se mohou účastnit amatérští i profesionální fotografové. Soutěžní fotografie mohou být černobílé i barevné.
 9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout fotografie, které porušují pravidla soutěže, nebo neodpovídají soutěžnímu tématu. Toto rozhodnutí přísluší pořadateli a není proti němu odvolání.
 10. Fotografie lze zasílat prostřednictvím webových stránek www.malovanykraj.cz/fotosoutez. Snímky musí obsahovat název, kategorii, do které je foto přihlášeno, dataci (kategorie „b“ a „c“ musí mít přesné vročení, ve zbylých stačí i datace přibližná), jméno, příjmení a adresu autora (adresa autora nebude na webu zveřejněna, jedná se pouze o informaci pro případné zaslání výhry). Uveďte prosím také tel. kontakt, nebo e-mailovou adresu a vyjádření souhlasu s níže uvedeným prohlášením, že byl účastník seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely soutěže a nebudou podkladem pro žádné marketingové aktivity občanského sdružení Malovaný kraj, ani nebudou poskytnuty třetím osobám. Zasláním snímků do soutěže je zároveň vysloven souhlas zasílajícího s bezplatným zveřejněním fotografií (včetně autorova jména) na webu www.malovanykraj.cz, popř. i s jejich zveřejněním v časopise Malovaný kraj, a to opět spolu se jménem autora. Autorská práva zůstávají autorovi fotografie.
 11. Doručené snímky budou evidovány pod pořadovým číslem dle data příjmu a budou zobrazovány na webových stránkách www.malovanykraj.cz v pořadí dle času zaslání.
 12. Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu JPG (jpeg) či TIF o minimálních rozměrech 2048 x 1536  pixelů prostřednictvím formuláře na stránkách www.malovanykraj.cz/fotosoutez. Jednotlivé foto nesmí velikostí přesáhnout 5 MB. Fotografie nesmějí být dodatečně upravovány vkládanými texty a různými rámečky, nedoporučujeme posílat fotografie upravované různými efekty, filtry, koláže apod.
 13. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící
 14. Pořadatel rozesílá ceny pouze v rámci České a Slovenské republiky. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu, a to po celou dobu jejího trvání.
 16. Mediálním partnerem, garantem ceny a sponzorem fotosoutěže jsou všichni, kteří budou spolupracovat s organizátory soutěže na jejím zdárném průběhu a vyhodnocení.

Prohlášení soutěžících

Zasláním fotografie současně poskytuje účastník pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací této soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu 2 let od skončení soutěže.

Soutěžící svou účastí ve fotosoutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Malovaný kraj, občanské sdružení, jako pořadateli, se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ: 27010511 na dobu do odvolání souhlasu za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Pořadatel a organizátor shromažďují osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci.

Soutěžící svou účastí ve fotosoutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat. Zasláním fotografie soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie, případně že má všechna práva fotografii užít a použitím fotografie Malovaným krajem nebudou poškozena práva třetích osob. Soutěžící účastí v soutěži uzavírá s Malovaným krajem, občanským sdružením licenční smlouvu v souladu s autorským zákonem a poskytuje Malovanému kraji, občanskému sdružení jako nabyvateli nevýhradní oprávnění fotografie zaslané do fotosoutěže užít ke všem způsobům užití podle § 12 autorského zákona (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje jako neomezená, a to jak územně, časově, tak i množstevně. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zaslání fotografie do soutěže.